Các giấy chứng nhận chất lượng về Bột của Công Ty TNHH MTV Bột Mì Đại Nam

THIẾT BỊ ĐIỆN CẦN THƠ

     

 

BA_NH_BAO_HU_O_NG_QUE_1

 

BA_NH_BO_NG_LAN_1

 

BA_NH_XE_O_HU_O_NG_QUE_1

 

BO_T_CHIE_N_CHUO_I_HU_O_NG_QUE_1

 

BO_T_CHIE_N_GIO_N_HU_O_NG_QUE_1

 

BO_T_CHIE_N_TO_M_1

 

BO_T_MI_NHA_N_HIE_U_TRA_I_LE_1

 

 

 GIA_Y_CHU_NG_NHA_N_CO_SO_U_IE_U_KIE_N_AN_TOA_N_VE_SINH_THU_C_PHA_M_1

 

GIA_Y_CHU_NG_NHA_N_CO_SO_U_IE_U_KIE_N_AN_TOAN_VE_SINH_THU_C_PHA_M_1